Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine Piknika d.o.o. za narudžbe putem internetskih stranica

I. Uvodne odredbe

Članak 1.

Piknika d.o.o., Ulica Krešimira IV 2A, 10310 Ivanić-Grad, upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, matični broj subjekta 081312826, OIB: 99765185402 (dalje u tekstu: Prodavatelj), kao davatelj usluga informacijskog društva, ovim Općim uvjetima poslovanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) uređuje postupak naručivanja, ugovaranja, isporuke, plaćanja i reklamacije proizvoda Prodavatelja ponuđenih u Internet trgovini Prodavatelja dostupnoj na internetskim stranicama Prodavatelja www.piknika.hr (dalje u tekstu: Piknika) kada se postupak podnošenja narudžbe obavlja putem samih internetskih stranica Piknika.

Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja, uz registraciju na stranicama Piknika, naruči proizvod iz ponude Prodavatelja na stranici Piknika, a čija narudžba bude prihvaćena od strane Prodavatelja, na način utvrđen ovim Općim uvjetima.

Posjetitelj stranice je svaka osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na stranicu Piknika, te razgledava ponudu proizvoda i/ili podnese narudžbu proizvoda Prodavatelju.

Partner je fizička ili pravna osoba koja se bavi ugostiteljskom djelatnošću i Kupcu isporučuje proizvode koji se nalaze na stranici Prodavatelja. Partner ima sklopljen ugovor o suradnji s Prodavateljem.

Korištenjem stranica Piknika, Kupac i/ili Posjetitelj prihvaća(ju) ove Opće uvjete i njihovu primjenu, a svoju upoznatost s istima kao i Uvjetima uručenja i izričitu suglasnost s njima dodatno potvrđuju prilikom podnošenjem narudžbe za pojedini proizvod te potpisom odgovarajuće isprave o uručenju prilikom isporuke kupljenih proizvoda. Prodavatelj može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Opće uvjete, te će tako promijenjene Opće uvjete objaviti na stranici Piknika.

Ovi Opći uvjeti čine sastavni dio pojedinačnog ugovora o kupnji proizvoda koji se nalaze u ponudi trgovine Piknika, te isti istodobno predstavljaju i obavijest iz članka 57. Zakona o zaštiti potrošača, obavijest iz članka 12. Zakona o elektroničkoj trgovini kada je s obzirom na način podnošenja narudžbe primjenjivo, te obavijest iz članka 13. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (Opća uredba o zaštiti podataka), (dalje u tekstu: Uredba).

II. Ugovor o kupnji

Sklapanje ugovora o kupnji

Članak 2.

Ako se narudžba podnosi putem internetskih stranica Piknika, ugovor o kupnji proizvoda između Kupca i Prodavatelja sklopljen je u trenutku kada Prodavatelj prihvati narudžbu Kupca i dostavi Kupcu potvrdu o prihvatu narudžbe elektroničkom poštom na adresu elektroničke pošte koju je Kupac naznačio prilikom postupka podnošenja narudžbe, sukladno članku 3. stavku 6. ovih Općih uvjeta.

Posjetitelji i Kupci su upoznati te prihvaćaju da Prodavatelj nema obvezu prihvatiti narudžbu ako ista na bilo koji način ne odgovara uvjetima utvrđenim ovim Općim uvjetima te bilo kojim drugim uvjetima naručivanja, odnosno kupnje objavljenih na stranici Piknika.

U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda, Kupac i Posjetitelj je putem ovih Općih uvjeta i pristajanjem na njih, u primjerenom roku prije kupovine na daljinu obaviješten o:

 • tvrtki ili nazivu, matičnom broju, osobnom identifikacijskom broju, sjedištu, telefonskom broju i adresi elektroničke pošte Prodavatelja
 • proizvodu koji se nudi te njegovu nazivu,
 • glavnim obilježjima proizvoda,
 • cijeni proizvoda, uključujući sva porezna i druga davanja, te načinu izračuna cijene proizvoda,
 • troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora,
 • načinu i uvjetima plaćanja te načinu, uvjetima i vremenu isporuke proizvoda,
 • načinu rješavanja prigovora Kupaca,
 • uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora,
 • potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije,
 • situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora,
 • postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke proizvoda,
 • uslugama koje se nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova),
 • razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede,
 • trajanju ugovora te uvjetima otkaza i raskida ugovora,
 • minimalnom roku u kojemu je Kupac vezan ugovorom, ako postoje,
 • ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući i potrebne mjere tehničke zaštite tih sadržaja,
 • ako je primjenjivo, o interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju Prodavatelj zna ili bi morao znati,
 • o mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih Kupac može koristiti.

U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda, Kupac i Posjetitelj su putem ovih Općih uvjeta nadalje obaviješteni i o svrhama i osnovi obrade osobnih podataka, rokovima pohrane, te svim drugim informacijama iz članka 13. Uredbe.

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem za kupnju proizvoda je jednokratan ugovor o kupnji proizvoda koji je realiziran isporukom proizvoda od strane Partnera i izvršenim plaćanjem od strane Kupca sukladno ovim Općim uvjetima, pod uvjetom da ugovor prethodno ne bude raskinut.

Narudžba

Članak 3.

Kupac koji je fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za postupanje suprotno ovoj odredbi.

Zabranjena je prodaja alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol osobama mlađim od 18 godina. S tim u vezi, proizvodi za koje postoji takva zabrana prodaje uručuju se isključivo punoljetnim osobama, uz predočenje odgovarajuće osobne isprave u slučaju procijene da je Kupac ili osoba koja preuzima kupljeni proizvod, mlađa od 18 godina.

Narudžba se putem internetskih stranica i elektroničke pošte trgovine Piknika može podnijeti sedam dana u tjednu, 24 sata na dan.

Narudžba se može podnijeti putem internetskih stranica trgovine Piknika na način da Kupac ili Posjetitelj potvrdi opciju „završi narudžbu“ na internetskim stranicama Piknika.

Narudžba se može podnijeti i putem elektroničke pošte na adresu Prodavatelja hello@piknika.hr sa svim potrebnim podacima (ime i prezime Posjetitelja, adresa, željeni proizvod odnosno šifra/kod proizvoda, adresa elektroničke pošte). Narudžba je na ovaj način konačno podnesena u trenutku kada Posjetitelj pošalje elektroničku poštu sa svim potrebnim podacima te ju Prodavatelj uspješno zaprimi.

Nakon podnesene narudžbe, Prodavatelj će posebnom elektroničkom porukom na adresu naznačenu prilikom podnošenja narudžbe obavijestiti Kupca ili Posjetitelja o zaprimanju njegove narudžbe.

Članak 4.

Prodavatelj se obvezuje putem trgovine Piknika davati Posjetiteljima i Kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o proizvodima koji se mogu naručiti.

Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će Kupca/Posjetitelja telefonski ili putem elektroničke pošte, te ga obavijestiti o navedenom. Kupac u tom slučaju ima mogućnost zatražiti zamjenski proizvod. Ako se Kupac/Posjetitelj ne odluči na zamjenski proizvod, inicijalna narudžba smatrat će se otkazanom, o čemu će Kupac/Posjetitelj dobiti obavijest putem elektroničke pošte.

Cijene

Članak 5.

Cijene proizvoda u trgovini Piknika istaknute su za svaki pojedini proizvod, izražene su u kunama (HRK), uključuju PDV, te vrijede za sve načine plaćanja u trenutku podnošenja narudžbe.

Prodavatelj napominje kako postoji mogućnost nastanka greške pri unosu cijena i podataka o proizvodu u trgovinu Piknika. U slučaju nastanka takve greške, Prodavatelj će postupiti sukladno članku 14. ovih Općih uvjeta.

Posebni oblici prodaje 

Članak 6.

Prodavatelj ima pravo periodično, po svojoj odluci, stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonska sniženja i druge posebne oblike prodaje.

Takvi proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim Kupcima/Posjetiteljima ili će biti dostupni Kupcima/Posjetiteljima određene, točno specificirane skupine, uz točno navođenje svih uvjeta i rokova trajanja takvih posebnih oblika prodaje.

Nakon proteka roka posebnog oblika prodaje, Prodavatelj neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na takvu prodaju kojoj je istekao rok.

III. Plaćanje kupljenih proizvoda

Načini plaćanja

Članak 7.

Plaćanje kupljenih proizvoda putem trgovine Piknika vršit će se po odabranom od strane Kupca:

 • jednokratno online plaćanje kreditnim i debitnim karticama moguće je samo za narudžbe podnesene putem internetskih stranica Piknika
 • virmansko plaćanje: plaćanje predračunom moguće je samo za narudžbe podnesene putem internetskih stranica Piknika

Plaćanje predračunom: U slučaju odabira plaćanja predračunom, na adresu elektroničke pošte Kupca naznačenu pri naručivanju Kupac će dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji treba uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom izvršava korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaća svoje račune – putem pošte, epošte, banke, Fine ili sl. Prodavatelj će, po zaprimljenoj uplati, potvrditi prihvat narudžbe, sukladno članku 3. stavku 6. ovih Općih uvjeta, te će Kupac preuzeti proizvode kako je naznačeno na potvrdi o kupnji.

Izvršenje plaćanja

Članak 8.

Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku kada pružatelj platne usluge zaprimi nalog za plaćanje i kada je taj nalog postao neopoziv.

Račun

Članak 9.

Račun će Kupcu biti poslan putem elektroničke pošte na adresu koju je naveo prilikom registracije.

IV. Uručenje kupljenog proizvoda

Način uručenja kupljenog proizvoda

Članak 10.

Putem trgovine Piknika moguće je izvršiti kupnju proizvoda isključivo na teritoriju Republike Hrvatske što podrazumijeva i isporuku kupljenih proizvoda isključivo na teritoriju Republike Hrvatske.

Uručenje kupljenog proizvoda obavlja Proizvođač kako je navedeno u na potvrdi narudžbe.

Ako uručenje proizvoda ne bude izvršeno jer se Kupac u vrijeme uručenja nije zatekao na adresi, Partner će kontaktirati Kupca i dogovoriti alternativni datum isporuke. Partner će o izmijenjenom datumu obavijestiti Piknika. Ukoliko proizvodi ne budu preuzeti na naznačeni datum, smatrat će se da je Kupac otkazao narudžbu.

Ukoliko Kupac želi izmijeniti datum komzumacije proizvoda u odnosu na odabrani datum koji je naveden na potvrdi kupovine, o tome mora obavijestiti Partnera, elektroničkim putem i dogovoriti alternativni datum i preuzimanje proizvoda.

U slučaju da Kupac ne obavijesti Partnera o izmjeni datuma, najkasnije 12 sati do predviđenog korištenja proizvoda smatrat će se da je proizvod konzumiran sukladno prvotno odabranom datum.

Partner je dužan obavijestiti Pikniku u roku od 2 sata od nastalih izmjena datuma za preuzimanje proizvoda od strance Kupca elektroničkim putem.

Isporuka Kupcu

Članak 11.

Kupac svojim potpisom na odgovarajućoj ispravi o uručenju potvrđuje primitak, odnosno isporuku proizvoda. Potpisom od strane Kupca smatra se da je proizvod u uručena u odgovarajućem stanju i ambalaži, te je nakon primitka proizvoda na opisani način Prodavatelj oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti s te osnove. U trenutku potpisa Kupca na način opisan u ovom članku, rizik slučajne propasti i oštećenja proizvoda prelazi na Kupca.

U slučaju da Kupac naruči proizvod i odbije ga primiti bez razloga, Prodavatelj ima pravo u za tu svrhu predviđenim slučajevima naplatiti iznos izravnih troškova povrata proizvoda, te u tom slučaju zadržati na ime takvih troškova i iznos, odnosno dio iznosa naplaćenog na ime kupoprodajne cijene.

Isporuka piknik košare vršit će se isključivo u ugostiteljskom objektu.

Pregled prilikom isporuke (uručenja) i odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda

Članak 12.

Kupac treba isporučeni proizvod prilikom isporuke (uručenja) pregledati te provjeriti postoje li eventualno samim proizvodima koji se nalaze unutar piknik ambalaže, te u slučaju postojanja takvih nedostataka odmah isto reklamirati Partneru.

U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku uistinu naručenog Proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene Proizvoda, te je dužan vratiti krivo isporučeni proizvod.

Navedeno se odnosi i na slučaj kada isporučen proizvod ne odgovara naručenom odnosno kupljenom proizvodu.

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje prodaje putem Internet trgovine, osim hrane u piknik košarama. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato, osim za hranu u piknik košarama. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga, osim hrane u piknik košarama.

Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

V. Jednostrani raskid ugovora od strane Kupca

Članak 13.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, Kupac koji je potrošač u smislu definicije Zakona o zaštiti potrošača ima pravo jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to, u roku od 14 dana od datuma uručenja proizvoda, osim hrane u piknik košarama.

Iznimka od ovog prava na raskid odnosi se na proizvode za koje članak 79. Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora, kao što su primjerice:

 • proizvodi koji su izrađeni po specifikaciji potrošača ili koji su jasno prilagođeni potrošaču,
 • lako pokvarljiva roba,
 • roba koja je zbog svoje prirode nakon isporuke nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
 • isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a isporuka može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca,

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora nalazi se na poleđini računa koji će Kupcu biti dostavljen uz naručeni proizvod, a dostupan je i na internetskim stranicama www.piknika.hr. Kupac može jednostrano raskinuti ugovor koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražava svoju volju da raskine ugovor.

U slučaju jednostranog raskida ugovora Prodavatelj će postupiti prema Zakonu o zaštiti potrošača. Povrat plaćenog iznosa cijene bit će izvršen nakon što Kupac vrati kupljeni proizvod, odnosno nakon zaprimanja dokaza od strane Kupca da je proizvod uručen natrag Prodavatelju.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja i korištenja kupljenog proizvoda, u slučaju raskida ugovora na način opisan ovim člankom. Kupac je također odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koji je vraćen Prodavatelju u kojem slučaju neće ostvariti pravo na povrat plaćenog iznosa kupoprodajne cijene.

Zahtjev Kupca za zamjenu naručenog i ispravno isporučenog proizvoda smatrat će se jednostranim raskidom ugovora, sukladno ovom članku Općih uvjeta. Kupac je u tom slučaju obvezan ispuniti obrazac za povrat proizvoda. Sve proizvode u slučaju jednostranog raskida sukladno ovom članku (povrat ili zamjena) potrebno je poslati na adresu Prodavatelja ili drugu adresu naznačenu na spomenutom obrascu.

VI. Registracija korisnika

Članak 14.

Kupac i Posjetitelj se u svrhu kupnje u trgovini Piknika treba registrirati klikom na polje „Registracija“ na stranici www.piknika.hr. Korisnik u tu svrhu upisuje svoju e-mail adresu.

Registracijom Kupac/Posjetitelj potvrđuje dodatno prihvat ovih Općih uvjeta, te može pregledavati ponudu, kreirati svoju listu želja ili odmah stavljati proizvode u košaricu i naručivati proizvode.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Kupac i Posjetitelj je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj lozinci i korisničkom računu, te je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

VII. Povjerljivost i zaštita osobnih podataka

Članak 15.

Prodavatelj se obvezuje čuvati povjerljivost osobnih podataka Kupaca i Posjetitelja i s istima postupati u skladu s Uredbom i drugim važećim propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Osobni podaci Kupaca i Posjetitelja dani prilikom postupka registracije prikupljaju se, obrađuju i koriste za svrhe realizacije ugovora o kupnji putem trgovine Piknika, uključujući i prethodnu provjeru uvjeta za sklapanje ugovora, kao i u svrhu provedbe transakcije plaćanja. Osobni podaci bit će obrađivani i u svrhu sprječavanja eventualnih zlouporaba, sprječavanja prijevarnih postupanja, kao i u svrhu informiranja Kupaca o novostima i ponudama u okviru Piknika, sve sukladno legitimnom interesu Prodavatelja.

Kupci i Posjetitelji su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, ako se registriraju. U slučaju povrede ove obveze Kupca ili Posjetitelja, Prodavatelj ima pravo uskratiti takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno proizvoda koje istima nudi. U slučaju pristanka na registraciju, smatrat će se da je korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima. Obrada osobnih podataka u svrhe izvršenja Ugovora uvjet je za pružanje usluge, te se u tom smislu ne može ograničiti ni opozvati.

Prodavatelj neće otkriti niti prenositi osobne podatke Kupaca i Posjetitelja trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja ugovora o kupnji Proizvoda (što se odnosi na financijske institucije u svrhu realizacije plaćanja, dobavljače kupljenog proizvoda u svrhu obračuna, isporuke i uručenja naručenog proizvoda, servisere ili instalatere kupljenog proizvoda i osobe koje su ovlaštene za održavanje IT sustava putem kojeg se obavljaju transakcije kupnje), zaštite interesa Kupaca, Posjetitelja i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba. Osobni podaci bit će također dostavljeni nadležnim tijelima temeljem na zakonu zasnovanom zahtjevu.

Prema ponuđenim opcijama u postupku registracije Kupac/Posjetitelj Prodavatelju može dodatno dati svoju izričitu suglasnost za obradu osobnih podataka i za daljnje svrhe, koje su detaljnije opisane u samoj privoli. Pored navedenog, Kupac i Posjetitelj mogu dati privolu na uporabu kolačića (cookies) u svrhe i na način opisan u poglavlju XVI. Kolačići.

Kupac i Posjetitelj imaju pravo u svakom trenutku opozvati privole na obradu osobnih podataka iz prethodne točke Općih uvjeta.

Prodavatelj će čuvati osobne podatke, prikupljene u svrhu izvršenja Ugovora, obrađivati u razdoblju potrebnom za ostvarenje svrhe, dok će pripadajuću dokumentaciju i podatke čuvati i pohranjivati sukladno propisima koji uređuju pitanje arhiviranja arhivskog gradiva. Osobni podaci prikupljeni temeljem privola iz stavka 5 ovog članka, obrađivat će se do njihova opoziva.

Prodavatelj poduzima mjere kojima se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući i zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.

Prodavatelj se obvezuje registriranim Kupcima i registriranim Posjetiteljima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima, pravo na ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade, te pravo na ulaganje prigovora, kao i pravo na prenosivost podataka, sve sukladno uvjetima i načinu podnošenja takvih zahtjeva i prigovora opisanih u Izjavi o zaštiti osobnih podataka koji su objavljeni na stranici www.piknika.hr, a kojima su regulirana i druga pitanja u vezi zaštite osobnih podataka koja nisu riješena ovim Općim uvjetima. Korisnik ima pravo podnijeti prigovori i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, na adresi Zagreb, Martićeva 14.

VIII. Prigovori Kupaca 

Članak 16.

Kupac ima pravo podnijeti prigovor na izvršenu uslugu prodaje putem Internet trgovine Prodavatelja, putem pošte na adresu Piknika d.o.o., Ulica Krešimira IV 2a, 10310 Ivanić-Grad, hello@piknika.hr, te u poslovnim prostorijama Prodavatelja, osim za hranu u piknik košarama. Prodavatelj će bez odgode potvrditi primitak prigovora Kupca, te na isti odgovoriti pisanim putem u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Kupac nadalje ima pravo temeljem Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, pokrenuti postupak rješavanja potrošačkog spora pred tijelom za alternativno rješavanje sporova na adresi https://ec.europa.eu/consumers/odr.

IX. Sigurnost podataka

Članak 17.

Svi Kupci ili Posjetitelji koji pristupaju na stranicu Piknika koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. Prodavatelj ne odgovara za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu koja je nastala iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja navedene stranice ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.

X. Slanje poruka elektronskom poštom

Članak 18.

Slanje poruka putem elektronske pošte (e-mail) s osobnim podacima može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih ili pogrešnoj dostavi, te su Kupci i Posjetitelji o navedenom dužni voditi računa.

Prodavatelj ne odgovara za sigurnost i sadržaj takvih poruka upućenih Prodavatelju ili putem trgovine Piknika, zadržavajući pritom pravo da iste reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja.

XI. Linkovi na stranice trećih osoba

Članak 19.

Linkovi na Internet stranicama Piknika objavljeni su u svrhu dodatnog informiranja Posjetitelja i Kupaca, te Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za točnost informacija, sadržaj tih stranica niti rezultate koji se mogu dobiti njihovim korištenjem. Ako Posjetitelj ili Kupac odluče ostvariti pristup na koji link, to čine u cijelosti na vlastitu odgovornost.

XII. Odgovornosti i ograničenja odgovornosti

Članak 20.

Prodavatelj se prema najboljim mogućnostima trudi osiguravati ažurnost i točnost podataka koji su objavljeni na stranicama Piknika. Unatoč tome, karakteristike proizvoda, rok isporuke (uručenja) ili cijena mogu se promijeniti tako da Prodavatelj ne uspije ispraviti podatke na stranici. U takvom slučaju, Prodavatelj će Kupca obavijestiti o promjenama i omogućiti mu odustajanje od narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda.

Prodavatelj ne odgovara za sadržaj mišljenja o proizvodima koje napišu Posjetitelji i/ili Kupci. Prodavatelj zadržava pravo prije objavljivanja pregledati i odbiti mišljenja i/ili komentare koji sadrže očite neistine, te koja su neprimjerena, obmanjujuća ili uvredljiva. Prodavatelj ne odgovora za informacije u mišljenjima i ograđuje se od bilo kakve odgovornosti koja proizlazi iz mišljenja.

Prodavatelj nije odgovoran Kupcu i/ili Posjetitelju za bilo koju štetu i troškove koji mogu nastati ili biti vezani uz korištenje stranice Piknika, kao i bilo koju štetu koja može nastati trećim osobama uporabom ili korištenjem navedene stranice.

XIII. Mjerodavno pravo i nadležnost suda

Članak 21.

Za tumačenje, primjenu i pravne učinke ovih Općih uvjeta mjerodavno je hrvatsko pravo, kao i za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja stranica Piknika ili u svezi s njima. U slučaju spora između Prodavatelja i Kupca/Posjetitelja isključivo su nadležni hrvatski sudovi, te se utvrđuje mjesna nadležnost suda u Zagrebu.

XIV. Korištenje Internet stranice www.piknika.hr

Članak 22.

Sadržaji objavljeni na www.piknika.hr ne smiju kopirati, mijenjati, prikazivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili distribuirati bez izričitog pristanka Prodavatelja, te se smiju se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe i za individualnu upotrebu.

Prodavatelj zadržava pravo promjene bilo kojih sadržaja objavljenih na www.piknika.hr u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti.

Posjetitelji i/ili Kupci su odgovorni za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, kao i druge opreme potrebne za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Kupca koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Sadržaj ove stranice zaštićen je autorskim pravom koje pripada Prodavatelju ili je ustupljeno Prodavatelju, a u vlasništvu je trećih osoba. Prodavatelj također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice. Stranica www.piknika.hr sadrži žigove, zaštićene znakove i drugo intelektualno vlasništvo Prodavatelja ili trećih osoba.

Fotografije proizvoda prikazane na stranici www.piknika.hr su isključivo ilustrativne i informativne prirode, te ne moraju u cijelosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda. U slučaju nesklada između proizvoda na fotografiji i isporučenog proizvoda, isto se neće smatrati nedostatkom isporučenog proizvoda.

Posjetitelji i Kupci ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u komunikaciji, te koji, bez izričitog, prethodnog, pisanog odobrenja Prodavatelja, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Posjetitelji ili Kupci ne smiju koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili u bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Prodavatelj zadržava pravo trenutno ukinuti korisničke račune Posjetitelja i/ili Kupca u slučaju bilo kakvog ponašanja koje Prodavatelj, smatra nepoštivanjem ovih Općih uvjeta.

XV. Kolačići (cookies) 

Privatnost korisnika

U svrhu poboljšavanja iskustva pregledavanja i korištenja stranice www.zutiklik.hr, ova Internet stranica sprema malenu količinu informacija (kolačića), uz uvjet prihvaćanja upotreba kolačića od strane korisnika. Informacije se prikupljaju za praćenje prometa i karakteristike kupaca, za prikupljanje informacija o preferencijama i ponašanju posjetitelja te za prikupljanje informacija za internu statistiku s ciljem poboljšanja usluga Prodavatelja putem Interneta. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće biti dostupne.

Što je kolačić?

Kolačić je informacija spremljena na korisničko računalo od strane internet stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju postavke posjetitelja za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Osobne informacije mogu se koristiti i biti spremljene jedino ako Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, Vaše postavke internet preglednika možete u bilo kojem trenutku promijeniti (na način da pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično).

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačiće na Vašem računalu. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u web pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite web-preglednik koji koristite: Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8, Opera (stranica na engleskom jeziku), Safari (stranica na engleskom jeziku).

Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na Internet stranici www.piknika.hr.

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput proizvoda u košarici za kupnju.

Što su stalni kolačići?

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama.

Što su kolačići od prve strane?

Kolačići od prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.

Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao što su skočne ili druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje Interneta u marketinške svrhe.

 

Preuzmite Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Preuzmite  Obrazac za odgodu korištenja kupona za piknik košaru

Preuzmite  Obrazac za prigovor